Eindelijk is het zover, Malt is nu ook actief in ‪Nederland‬‪🇳🇱‬!
Word één van onze eerste freelance Malters en ontvang binnenkort de leukste opdrachten. Voor vragen, neem contact op met ‪[email protected]

Centrum voor gegevensbescherming

Under construction

Privacy beleid Malt

Ingangsdatum: 25 mei 2018

Laatst aangepast op: 27 september 2021

1. Inleiding

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij verbinden ons ertoe alleen die gegevens te verzamelen die wij nodig hebben om u de best mogelijke dienst te verlenen, de vertrouwelijkheid en de veiligheid ervan te waarborgen, ook wanneer wij een beroep doen op dienstverleners, en het voor u gemakkelijker te maken uw rechten op uw gegevens uit te oefenen.

Onze eerste verplichting is het naleven van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in het bijzonder van de Algemene Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (ook wel bekend als de AVG), evenals de Uitvoeringswet AVG, de (“UAVG”).

In dit beleid worden de persoonsgegevens beschreven die wij verzamelen, wordt beschreven hoe deze worden gebruikt en gedeeld en treft u een overzicht aan van uw rechten met betrekking tot die gegevens. Deze zijn van toepassing op elke gebruiker van Malt-diensten. Wij raden u aan om deze aandachtig te lezen. Wij hebben ons uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat dit beleid duidelijk, makkelijk te begrijpen en te allen tijde toegankelijk is.

We proberen zo duidelijk mogelijk te zijn. Indien u echter niet vertrouwd bent met, bijvoorbeeld, de termen “waakzaamheid”, “freelancer”, “cookie” of “factoring of kasvoorschot”, dan kunt u deze belangrijke termen het beste vooraf leren kennen door onze woordenlijst aan het einde van dit handvest te raadplegen.

Indien u hierover opheldering wenst of een vraag hebt, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, of “FG” (in het Engels, Data Protection Officer, of “DPO”) op het volgende adres: [email protected]

Wij behouden ons recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie van dit beleid regelt ons gebruik van uw gegevens en is altijd beschikbaar op www.malt.nl/about/privacy.

Als wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen via het e-mailadres dat u op de website hebt opgegeven.

2. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking: Malt Community

De vennootschap Malt B.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Tribes Amsterdam Raamplein, Raamplein 1, 1016 XK, Amsterdam.

3. Contactgegevens van onze DPO

U kunt al uw vragen betreffende gegevensbescherming bij Malt stellen aan of een verzoek indienen tot uitoefening van uw recht op inzage, rectificatie, bezwaar, vergetelheid, beperking of dataportabiliteit aan onze functionaris voor gegevensbescherming:

4. Gegevens die wij verzamelen

Samenvatting:

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten en op onze website navigeert, verzamelt Malt verschillende categorieën gegevens, die hieronder nader worden toegelicht. Deze gegevens zijn afkomstig van:

Wij verwerken geen speciale gegevenscategorieën (gevoelige gegevens) zoals gegevens waaruit uw raciale of etnische afkomst, politieke opvatting, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging of lidmaatschap van vakvereniging blijkt, evenals medische gegevens, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over seksualiteit of seksuele geaardheid van personen.

a. Gegevens betreffende freelancers

Wij informeren u op het moment van verzamelen of de gegevens al dan niet verplicht zijn.

b. Gegevens betreffende klanten

Wij informeren u op het moment van verzamelen of de gegevens al dan niet verplicht zijn.

c. Statistische informatie over uw gebruik van onze diensten

Wij verzamelen bijvoorbeeld statistieken over het gebruik van het beveiligde berichtensysteem dat wij aanbieden (percentage beantwoorde berichten, responstijd); statistieken over de evaluaties aan het einde van de opdracht (opmerkingen van klanten en freelancers, gemiddelde scores); verbindings- en navigatiegegevens van gebruikers, statistische gegevens over het gebruik van de zoekmachine en het contactformulier voor freelancers; statistieken over het gebruik van de verschillende modules zoals de offerte-, contract- en betalingstool; de functionaliteiten die ter beschikking worden gesteld van bedrijven (rapportage, teampagina's, barometer). De statistieken omvatten ook commerciële gegevens zoals het aantal uitgevoerde opdrachten, de bedrijfsvolumes per categorie freelancers en klanten.

d. Cookies

Wij gebruiken authenticatiecookies, veiligheids- en website-integriteitscookies, locatiecookies, cookies met betrekking tot sitefunctionaliteit en -diensten, analytische en zoekcookies, en cookies om reclameboodschappen te leveren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Malt, kunt u ons “cookiebeleid” lezen dat hier beschikbaar is: www.malt.nl/about/privacy/cookies.

Gegevens die worden verzameld via het gedrag van gebruikers op het platform en het gebruik van de verschillende modules van de website.

5. Doeleinden

Samenvatting:

Malt verwerkt uw persoonsgegevens, met name wanneer u inlogt op de website, zich registreert op de website, activiteiten uitvoert op de website of gebruik maakt van het betalingssysteem.

De gegevens die wij verzamelen, stellen ons in staat onze diensten te verlenen, te beheren, te beschermen en te verbeteren, nieuwe diensten te ontwikkelen, en zowel onze gebruikers als onszelf te beschermen.

Details:

Deze gegevens zijn met name bestemd voor:

- Het aanmaken en beheren van uw account;

- Het gebruiken van de diensten van de website;

- Het versturen van een gepersonaliseerde opvolging en om u relevante mededelingen te sturen die aangepast zijn aan uw behoeften, rechtstreeks in verband met de diensten van de website (bijvoorbeeld: om aangepaste opdrachten voor te stellen, om u uit te nodigen om uw profiel bij te werken/aan te vullen om uw kansen op een opdracht te maximaliseren...). Hiervoor geldt overigens dat dit enkel gebeurt met uw toestemming, en dat u deze te allen tijde weer kunt intrekken;

- De websites Malt.com, Malt.fr, Malt.es beveiligen, evenals de gegevens en uitwisselingen die op de websites plaatsvinden;

- Het beheer van de financiële transacties via het platform en met name de facturering en betaling van opdrachten, alsmede, overeenkomstig de wet, de bestrijding van terrorisme en het witwassen van geld;

- Het ontwikkelen van onze diensten en om u nieuwe functies aan te bieden en aan te passen aan uw behoeften: daartoe verzamelen wij statistieken om het publiek van onze websitepagina’s te volgen en om commerciële activiteiten en gebruikersgedrag op het platform te volgen. Deze statistieken worden zo veel als mogelijk geanonimiseerd;

- Het waarborgen van de profielkwaliteiten, het bestrijden van fraude, het verifiëren van profielinformatie (bv. locatie);

- Het versturen van meldingen in verband met uw activiteiten op de website, zoals na ontvangst van een bericht, offerte of betaling;

- De communicatie met ons: Malt kan de verzamelde informatie gebruiken om met u te communiceren over producten, diensten, promoties, onderzoek, enquêtes, nieuws, updates en evenementen.

a. Rechtsgrondslag van de verwerking

Malt verwerkt de meeste van uw persoonsgegevens als onderdeel van het dienstencontract dat u bent aangegaan toen u zich op de website registreerde door onze algemene voorwaarden te aanvaarden (indien u onze algemene voorwaarden wenst te bekijken, kunt u ze hier vinden). Wij kunnen echter bepaalde gegevens over u verwerken op basis van uw toestemming, vanwege wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan ons gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken.

Details:

b. Ontvangers of categorie ontvangers

Samenvatting:

Malt is de ontvanger van de persoonsgegevens die via de website worden verzameld.

Een aantal van de diensten en functies die u ter beschikking worden gesteld door Malt verplichten ons informatie te delen met andere gebruikers of met onze zakelijke partners. Wij kunnen deze informatie ook delen voor juridische doeleinden of in geval van een geschil.

Details:

Malt is de ontvanger van de persoonsgegevens die via de website worden verzameld.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen in de volgende omstandigheden doorgeven aan derde bedrijven, organisaties of personen:

- Het delen van de identificatiegegevens van uw bedrijf met klanten wanneer u hen een zakelijk voorstel doet en juridische documenten met betrekking tot uw bedrijf wanneer een opdracht wordt gestart;

- Waar nodig voor externe verwerkingsdoeleinden, en alleen dan, geven wij deze gegevens door aan onze vertrouwde dienstverleners die ze namens ons, in onze opdracht of op grond van een contractuele overeenkomst verwerken, in overeenstemming met dit Privacybeleid en met inachtneming van alle andere passende beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen. Wij mogen uw persoonsgegevens alleen aan hen doorgeven voor de hieronder beschreven doeleinden. Bijgevolg,

- Waar nodig om te voldoen aan wettelijke, regelgevende of gerechtelijke vereisten. Wij zullen uw gegevens bewaren of openbaar maken indien wij van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting, een juridisch proces of een administratief verzoek, om de veiligheid van een persoon te beschermen, om frauduleuze, beveiligings- of technische problemen te verhelpen, of om de rechten of het eigendom van onze gebruikers te beschermen.

- Belangrijk: Malt verkoopt uw gegevens/informatie en documenten die u aan ons verstrekt niet door aan derden en wij maken geen persoonlijke en privé-informatie bekend buiten de situaties die in dit Privacybeleid worden beschreven.

c. Duur van het bewaren van uw gegevens of criteria hiervoor en de verwijdering van uw gegevens

Samenvatting

Malt bewaart uw gegevens zolang uw account actief blijft, tenzij u verzoekt om verwijdering van uw gegevens of uw account. In sommige gevallen kunnen wij informatie over u bewaren op grond van de wet of voor andere doeleinden, zoals beschreven in dit onderdeel, zelfs als u uw account verwijdert.

Details:

Malt bewaart uw gegevens zolang uw account actief blijft, tenzij u verzoekt om verwijdering ervan of om verwijdering van uw account. Behoudens de hieronder vermelde uitzonderingen, wist Malt uw gegevens of maakt deze anoniem indien u hierom vraagt.

We bewaren uw gegevens alleen in de volgende omstandigheden:

d. Gegevensbeveiliging

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de permanente veiligheid, vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en aanpassing van onze informatiesystemen en -diensten en uw gegevens te waarborgen en gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van doorgestuurde, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens, of ongeoorloofde toegang.

Wij verbinden ons ertoe alle beschikbare middelen aan te wenden om de veiligheid en vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen, in het bijzonder:

e. Overdracht van gegevens naar een derde land

Al onze servers waarop uw gegevens worden bewaard en die van de dienstverleners die worden gebruikt om die gegevens uit te wisselen en op te slaan, bevinden zich in Europa. Bij hoge uitzondering kan het nodig zijn dat sommige van onze dienstverleners wier hoofdvestiging zich in een niet-EU-land bevindt, uw gegevens naar dat land overdragen. In dat geval controleren wij vooraf of zij voldoen aan hun verplichtingen inzake de bescherming van de gegevens van onze gebruikers.

Bijgevolg,

6. Rechten betrokkene

Overeenkomstig de bepalingen van de gewijzigde Franse wet “Informatique et Libertés” (Informatica en vrijheden) van 6 januari 1978 en de algemene verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens, beschikt u over het recht op inzage, rectificatie, bezwaar, vergetelheid, beperking of dataportabiliteit van de u betreffende persoonsgegevens.

U vindt beschrijvingen van elk van uw rechten in het centrum voor gegevensbescherming dat wij ter beschikking stellen op www.matl.nl/about/privacy/rights. Hier vindt u tevens de middelen om deze uit te oefenen.

a. Recht op inzage

U hebt recht op inzage tot persoonsgegevens van u die worden verwerkt door Malt. U mag zien welke gegevens wij van u hebben, en, indien u dat wenst, kunt u een kopie hiervan aanvragen.

b. Recht op rectificatie

Krachtens de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming kunt u ons verzoeken onjuiste persoonsgegevens over u te corrigeren. U kunt ook vragen dat onvolledige persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden aangevuld, onder meer door een aanvullende verklaring ter ondersteuning van uw verzoek in te dienen.

Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken van dit recht gebruik te maken, nodigen wij u uit deze wijzigingen en aanvullingen rechtstreeks op uw profiel aan te brengen. Indien u van mening bent dat andere gegevens over u moeten worden gewijzigd of aangevuld en u niet in staat bent om deze wijziging zelf aan te brengen, nodigen wij u uit om dit rechtstreeks aan te vragen in de rubriek "Uw rechten" van ons gegevensbeschermingscentrum.

c. Recht op vergetelheid

U hebt het recht ons te vragen de u betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te wissen, onder voorbehoud van ons rechtmatig belang of een wettelijke verplichting die ons ertoe verplicht deze gegevens te bewaren.

Om veiligheidsredenen en om ongewenste verwijdering van uw account te voorkomen, verzoeken wij u dit zelf te doen zodra u bent ingelogd op uw account door deze link te volgen: www.malt.nl/account/cancellation

Wat betreft uw profielgegevens moet u er rekening mee houden dat zoekmachines en andere derde partijen nog enige tijd kopieën van uw openbare profielinformatie kunnen bewaren nadat u ermee hebt ingestemd om in de lijst te worden opgenomen, zelfs nadat u uw gegevens van de website van Malt hebt verwijderd of uw account heeft gesloten. Indien u dat wenst, kunt u uw recht op vergetelheid rechtstreeks bij Google uitoefenen. Om dit verzoek bij Google in te dienen, kunt u bijvoorbeeld het door de zoekmachine aangeboden hulpprogramma gebruiken.

d. Recht op beperking van de verwerking

U kunt Malt vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken (bijvoorbeeld door uw profiel tijdelijk niet beschikbaar te stellen op de website), wanneer een van de volgende situaties van toepassing is

• u betwist de juistheid van uw persoonsgegevens. In dat geval zullen wij uw gegevens gedurende een bepaalde periode verbergen, zodat wij de juistheid ervan kunnen verifiëren;

• u bent van mening dat uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt en maakt bezwaar tegen het wissen ervan, in plaats daarvan eist u dat het gebruik ervan wordt beperkt;

• wij hebben uw persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar hebben deze nog wel nodig zijn om u in staat te stellen een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;

• u heeft gebruik gemaakt van uw recht op bewaar op grond van artikel 21, lid 1, van de algemene verordening gegevensbescherming. Wij zullen de verwerking van uw gegevens beperken terwijl wij nagaan of onze legitieme redenen zwaarder wegen dan uw recht.

• Indien wij besluiten de beperking op de verwerking van uw persoonsgegevens op te heffen, zullen wij u daarvan in kennis stellen.

e. Recht op bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verzending van communicatie, met name commerciële communicatie, door Malt. Daartoe bieden wij u in al onze e-mails een link aan om u af te melden en kunt u uw meldingsvoorkeuren rechtstreeks beheren in ons gegevensbeschermingscentrum, onder het tabblad ‘uw rechten’ www.malt.nl/about/privacy/rights.

U kunt tevens, op legitieme gronden, bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, tenzij het gaat om een wettelijke verplichting die is opgelegd aan Malt (zoals belastingaangiften, sociale zekerheidsaangiften, enz.).

f. Recht op dataportabiliteit

U kunt te allen tijde Malt verzoeken tot de overdracht van persoonsgegevens. Bij de uitoefening van dit recht verbinden wij ons ertoe u binnen een redelijke termijn de gegevens te verstrekken die u ons hebt verstrekt, ongeacht of deze door u zijn opgegeven of door uw activiteit op het platform zijn gegenereerd.

g. Recht om toestemming in te trekken

U hebt te allen tijde het recht om uw in een voorkomend geval afgegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U hebt ook het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

h. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Het hoofdkantoor van het bedrijf Malt Community bevindt zich op 241 Rue Saint Denis, 75002 Parijs, waar zich ook de DPO van Malt bevindt. Eventuele klachten kunt u richten aan de DPO van Malt. Ter bespoediging van de opvolging op uw klachten verzoeken wij u indien mogelijk om uw klacht in het Engels te formuleren, doch dit is niet een voorwaarde.

Als alternatief kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, of de “AP”, via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

7. Meer Informatie

In ons Privacycentrum vindt u andere nuttige informatie over privacy en de bescherming van uw gegevens:

Voor elke vraag betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens die worden verwerkt door Malt of om uw rechten op inzage, rectificatie, bezwaar, vergetelheid, beperking of dataportabiliteit van uw gegevens uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze DPO:

8. Woordenlijst

Waakzaamheid: wanneer een onderneming een beroep doet op een dienstverlener, moet deze er zeker van zijn dat de dienstverlener een geregistreerde onderneming is en dat deze zijn belasting- en socialezekerheidsbijdragen heeft betaald. Dit heet due diligence.

Freelance: een freelancer is een zelfstandige (hij/zij is geen werknemer, en heeft geen werknemer) die een intellectueel (niet-ambachtelijk) beroep uitoefent. Volgens onze algemene gebruiksvoorwaarden wordt hiermee bedoeld elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, hetzij met een registratienummer en ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel, of die op enige andere wijze zichzelf aanbiedt als freelancer of zzp-er (zelfstnadige zonder personeel). .

Kasvoorschot: ook wel “factoring” genoemd. Kasvoorschot is een dienst die wordt aangeboden door Malt en waardoor een freelancer binnen 5 dagen na afronding van de opdracht (validering van de factuur door de cliënt) betaald kan worden, ook al heeft de cliënt betalingstermijnen tot 60 dagen. Meer informatie

Versions