Een freelancer zoeken Een project indienen

Centrum voor gegevensbescherming

HANDVEST GEGEVENSBESCHERMING MALT

Ingangsdatum: 25 mei 2018

1. Inleiding

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons.

Wij verbinden ons om uitsluitend die gegevens te verzamelen die we nodig hebben om u een zo goed mogelijke service te bieden, om hier de vertrouwelijkheid en veiligheid van te verzekeren, ook wanneer we beroep doen op dienstverleners, en om het uitoefenen van uw rechten op uw gegevens te vereenvoudigen.

Onze eerste verbintenis is het naleven van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene verordening gegevensbescherming (ook bekend als "RGPD/AVG") en alle nationale wetgeving ter uitvoering daarvan in de landen waarin wij actief zijn. Zo zien wij er in het bijzonder op toe ons te houden aan de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978, zoals gewijzigd voor Frankrijk, de federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG) voor Duitsland, de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 voor België en de Spaanse organieke wet 3/2018, van 5 december 2018, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten.

Hier beschrijven wij wat we met uw gegevens doen.

Dit beleid beschrijft de persoonsgegevens die wij verzamelen, hoe deze worden gebruikt en, indien van toepassing, gedeeld, en uw rechten met betrekking tot deze gegevens. Het is van toepassing op alle gebruikers van Malt-diensten. Wij raden u aan het aandachtig te lezen. Wij hebben ons uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat het duidelijk, gemakkelijk te begrijpen en te allen tijde toegankelijk is tijdens uw bezoek.

Wij proberen zo duidelijk mogelijk te zijn.

Als u echter niet bekend bent met bijvoorbeeld de termen "waakzaamheid", "freelancer", "cookie, " of "factoring of voorschot financiële middelen", kunt u de definities van deze kernbegrippen vinden door onze verklarende woordenlijst aan het einde van dit handvest te raadplegen.

Als u uitleg nodig heeft of een vraag heeft, kunt u contact opnemen met ons DPO-team via [email protected]

Wij attenderen u op de beschikbaarheid van functies om uw gegevens te beheren en de privacy en veiligheid ervan te beschermen, in ons Centrum voor gegevensbescherming, dat u kunt vinden op het adres: https://www.malt.be/about/privacy.

Ingangsdatum :

Het bijgewerkte gegevensbeschermingsbeleid wordt automatisch van kracht voor alle actieve gebruikers vanaf 25 mei 2018.

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie van dit Beleid regelt ons gebruik van uw gegevens en is altijd beschikbaar op https://www.malt.be/about/privacy/policy

Als wij substantiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen via het e-mailadres dat u op de website heeft opgegeven.

2. Verwerkingsverantwoordelijke: Malt Community

De onderneming Malt Community, naamloze vennootschap met raad van bestuur, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 791 354 871, statutair gevestigd te Parijs, 241 rue Saint Denis, 75002 Parijs.

3. Contactgegevens van onze DPO

U kunt vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens bij Malt of een verzoek tot uitoefening van uw rechten op inzage, rectificatie, bezwaar, wissen, beperking, portabiliteit, beheer van gegevens na overlijden, richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming:

- per e-mail aan: [email protected]

- per post aan: DPO, Malt Community, 241 rue Saint Denis, 75002 Paris

4. Gegevens die wij verwerken

Samenvatting:

In verband met uw gebruik van onze diensten en het surfen op onze internetsite, verwerkt Malt verschillende categorieën van gegevens, waarvan de details hieronder worden vermeld. Deze gegevens zijn afkomstig van:

Wij verwerken geen speciale gegevenscategorieën (gevoelige gegevens) zoals gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, en ook geen genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over de gezondheid of gegevens over het seksuele leven of de seksuele geaardheid van personen.

4.1 Gegevens met betrekking tot freelancers

Wij informeren u tijdens het verzamelen van de gegevens of het opgeven hiervan al dan niet verplicht is.

Meegedeeld door de freelancer

Persoonlijke informatie

Informatie over informatie-uitwisselingen met onze teams

Beroepsinformatie

Juridische structuur

Bankgegevens

Aanvullende informatie over uw profiel (optioneel)

Informatie over de uitgevoerde opdrachten

Gegenereerd door uw gebruik van de Marketplace

Navigatiegegevens

Informatie over transacties

Aanbevelingen

Gegevens over het gebruik van de beveiligde berichtenbox

4.2 Gegevens met betrekking tot medewerkers van cliënten

Wij informeren u tijdens het verzamelen van de gegevens of het opgeven hiervan al dan niet verplicht is.

Medegedeeld door de cliënt / de medewerkers van cliënten die de Marketplace gebruiken

Persoonlijke informatie

Algemene informatie over de onderneming

Juridische structuur

Informatie over de opdrachten

Informatie over informatie-uitwisselingen met onze teams

Navigatiegegevens

Gegenereerd door uw gebruik van de Marketplace

Informatie over transacties

Gegevens over het gebruik van de beveiligde berichtenbox

4.3 Statistische informatie over uw gebruik van onze diensten

Zo verzamelen wij bijvoorbeeld statistieken over:

5. Cookies

Wij gebruiken authentificatiecookies, veiligheids- en site-integriteitscookies, lokalisatiecookies, cookies met betrekking tot de functionaliteit van de site en diensten, analytische en zoekcookies, en cookies voor de weergave van reclame. U kunt uw cookievoorkeuren accepteren, weigeren of instellen wanneer u voor het eerst inlogt op de Marketplace en uw voorkeuren op elk gewenst moment wijzigen door de cookie-sectie van ons gegevensbeschermingscentrum te bezoeken, beschikbaar op: www.malt.fr/about/privacy/cookies. U vindt er ook een uitvoerige beschrijving van de cookies die wij plaatsen.

6. Rechtsgrondslag en Doeleinden

Samenvatting:

Malt verwerkt het merendeel van uw persoonsgegevens in het kader van de dienstovereenkomst die u bent aangegaan bij uw inschrijving op de site door het accepteren van onze algemene voorwaarden (als u onze algemene voorwaarden nogmaals wilt nalezen, vindt u ze hier). Wij kunnen echter bepaalde gegevens over u verwerken op basis van uw toestemming, vanwege wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan ons gerechtvaardigd belang deze gegevens te verwerken.

Malt en haar partners of subverwerkers verwerken uw persoonsgegevens, met name tijdens uw verbinding met de Marketplace, uw inschrijving op de Marketplace en uw activiteit op de Marketplace, zoals bijvoorbeeld informatie-uitwisselingen met freelancers, potentiële klanten of cliënten tijdens de opdracht, tijdens uw gebruik van de diensten die op de site beschikbaar zijn, waaronder de betalingsdienst voor opdrachten en de factoringdienst, alsmede in het kader van mogelijke informatie-uitwisselingen van u met onze teams over ondersteuning bij het gebruik van onze diensten of het aanbieden van opdrachten.

Wanneer u zich inschrijft bij Malt, zal Malt daarom uw persoonsgegevens verwerken voor zover dit noodzakelijk is om uw profiel in te vullen, uw onderneming te verifiëren, uw commerciële aanbiedingen te verwerken en uw opdrachten en betalingen te beheren, en om u, freelancers en cliënten te ondersteunen en bijstaan bij het gebruik van de Marketplace. Malt kan uw profiel ook doorsturen naar een klant als het overeenkomt met hun zoekopdracht.

De gegevens die wij verzamelen, stellen ons in staat onze diensten te verlenen, beheren, beschermen en verbeteren, nieuwe diensten te ontwikkelen en zowel onze gebruikers als onszelf te beschermen tegen mogelijk frauduleus gebruik van onze Marketplace.

Detail:

Met name,

6.1 Gegevensverwerking op basis van de uitvoering van de dienstovereenkomst

Op basis van de uitvoering van de dienstovereenkomst die u bent aangegaan bij uw inschrijving op de site door het accepteren van onze algemene gebruiksvoorwaarden (indien u onze gebruiksvoorwaarden nogmaals wenst te bekijken, kunt u deze vinden op: www.malt.fr/legal) die ons bindt, gebruiken wij uw gegevens om u onze diensten te leveren, en in het bijzonder alle gegevens die u ons verstrekt tijdens de aanmaak en het beheer van uw profiel, evenals de gegevens die nodig zijn voor de aanmaak, de opvolging en de facturering van een opdracht, de informatie-uitwisselingen die u kunt hebben met onze ondersteunende dienst of in het kader van de geïntegreerde beveiligde berichtenbox en de mededelingen die wij u sturen in verband met het gebruik van onze diensten of de opvolging van uw account, worden behandeld binnen dit wettelijke kader.

In het kader van de uitvoering van de dienstovereenkomst, verwerken wij uw gegevens met name voor de volgende doeleinden

6.2 Gegevensverwerking op basis van het gerechtvaardigd belang van Malt

Op basis van ons gerechtvaardigd belang, gebruiken wij uw gegevens om de toegang tot onze internetsite te beheren en te beveiligen, of om fraude te bestrijden, onze boekhouding te kunnen verantwoorden (uitgifte van facturen in uw naam en die van uw zakenpartners, verantwoording van onze servicekosten).

In het bijzonder verwerken wij uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om:

Bij de inschrijving bij Malt, vragen wij Freelancers een aantal documenten te verstrekken met betrekking tot hun identiteit, alsmede juridische documenten betreffende hun juridische structuur.

Deze gegevens en documenten dienen twee doelen:

6.3 Gegevensverwerking op basis van uw toestemming

Wij kunnen ook uw voorafgaande toestemming vragen om bepaalde gegevens te verwerken,

6.4 Gegevensverwerking op basis van onze wettelijke verplichtingen

Ten slotte verwerken wij bepaalde gegevens wegens de wettelijke verplichtingen die ons worden opgelegd in het kader van het beheer van de betalingen die via de Marketplace worden verricht en in het bijzonder in de strijd tegen witwassen van geld en terrorismefinanciering.

7. Ontvangers of categorie van ontvangers en doorgifte naar landen buiten de EER

Samenvatting:

Malt is de ontvanger van persoonsgegevens die via de Site worden verzameld.

Voor sommige diensten en functies die Malt u ter beschikking stelt, is het nodig dat wij informatie delen met andere gebruikers of met onze zakelijke partners. Wij kunnen deze informatie ook delen voor juridische doeleinden of in geval van een geschil.

Detail :

Malt is de ontvanger van persoonsgegevens die via de Site worden verzameld.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen in de volgende omstandigheden delen met externe bedrijven, organisaties of personen:

7.1 Delen met de cliënten

Het delen met cliënten van de identificatiegegevens van de Freelancer en, indien van toepassing, zijn onderneming, wanneer de Freelancer hen een zakelijk voorstel doet en juridische documenten met betrekking tot zijn diensten stuurt en, indien van toepassing, zijn onderneming, bij aanvang van een opdracht.

7.2 Delen met vertrouwde partners en dienstverleners

Indien noodzakelijk voor externe verwerkingsdoeleinden, en alleen dan, geven wij deze gegevens door aan onze partners zoals MangoPay en Finexkap en vertrouwde dienstverleners, onze subverwerkers. Zij verwerken uw gegevens namens ons, volgens onze aanwijzingen of op grond van een contractuele overeenkomst, in overeenstemming met dit Handvest en met inachtneming van alle andere passende beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen.

a) Lokalisatie van gegevens

Al onze servers waarop uw gegevens worden opgeslagen, bevinden zich in Europa. Bij hoge uitzondering kan het nodig zijn dat sommige van onze dienstverleners wier hoofdvestiging zich in een niet-EU-land bevindt, uw gegevens naar dat land doorgeven. In dat geval controleren wij vooraf of zij voldoen aan hun verplichtingen inzake de bescherming van de gegevens van onze gebruikers en stellen wij een "doorgifte-instrument" in, zoals de modelcontractbepalingen, om ervoor te zorgen dat de bescherming van uw persoonsgegevens gelijkwaardig is aan die welke binnen de Europese Unie wordt geboden.

b) Onze dienstverleners

U vindt hieronder de naam van onze partners en dienstverleners, en indien van toepassing, de link naar hun site en hun gegevensbeschermingsbeleid, het contactadres voor vragen over gegevensbescherming, het doeleinde waarvoor zij optreden, alsmede de lokalisatie van de gegevens en het doorgifte-instrument dat wordt gebruikt om een beschermingsniveau te waarborgen dat gelijkwaardig is aan het niveau dat binnen de Europese Unie wordt geboden wanneer zij buiten de Europese Unie zijn gevestigd of mogelijk gegevens buiten de Europese Unie zullen doorgeven.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan hen door voor de hieronder uiteengezette doeleinden.

7.3 Delen met onze investeerders, accountants en auditors in het kader van potentiële fondsenwerving

Malt kan informatie delen over freelancers en medewerkers van cliënten die zijn ingeschreven op de Marketplace en gebruik maken van onze diensten om te reageren op verzoeken om informatie van onze investeerders, accountants en auditors, met name in verband met potentiële fondsenwerving of audit van het gebruik van geworven fondsen.

7.4 Met gemachtigde derden

Wij bewaren uw gegevens of maken deze bekend indien wij van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting, een juridisch proces of een administratief verzoek, om de veiligheid van een persoon te beschermen, om frauduleuze, beveiligings- of technische problemen aan te pakken, of om de rechten of het eigendom van onze gebruikers te beschermen.

Belangrijk: Mout verkoopt uw gegevens/informatie en documenten die u ons toevertrouwt niet door aan derden en wij maken geen persoonlijke en privé-informatie bekend buiten de situaties die in dit Handvest gegevensbescherming worden beschreven.

8. Bewaartermijn of criteria voor het bepalen van de bewaartermijn

In het algemeen bewaren wij uw informatie gedurende de volgende perioden:

Afhankelijk van de specifieke situatie, kunnen wij uw persoonsgegevens altijd voor een langere periode bewaren. Dit zal met name het geval zijn indien een van de volgende perioden langer is: (i) zo lang als nodig is voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) elke wettelijk vereiste bewaartermijn; of (iii) de verjaringstermijn gedurende welke gerechtelijke procedures kunnen worden ingesteld ter verdediging van onze belangen.

9. Gegevensbeveiliging

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de permanente veiligheid, vertrouwelijkheid, volledigheid, beschikbaarheid en veerkracht van ons informatiesysteem en uw gegevens te waarborgen en de door ons verwerkte persoonsgegevens en andere gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

10. Rechten

Overeenkomstig de RGPD (AVG) en de bepalingen van de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en de toepasselijke nationale wetten op de bescherming van persoonsgegevens die gelden in de landen waar wij actief zijn, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens en gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, met name op het gebied van prospectie en direct marketing, alsmede het recht op inzage, rectificatie, wissen, beperking, bezwaar en portabiliteit van de u betreffende persoonsgegevens. U heeft ook het recht om menselijke tussenkomst te vragen in geval van een geautomatiseerd besluit dat op u betrekking heeft. Ten slotte heeft u het recht om een beheerder van uw gegevens aan te wijzen in het geval u komt te overlijden.

U vindt de beschrijvingen van elk van uw rechten in het gegevensbeschermingscentrum dat wij ter beschikking stellen op www.matl.be/about/privacy/rights. U vindt hier eveneens de middelen om uw rechten uit te oefenen.

10.1 Toegangsrechten

U heeft recht op inzage van de door Malt verwerkte gegevens die op u betrekking hebben. Het biedt u de mogelijkheid na te gaan welke gegevens wij over u bezitten en, indien u dat wenst, een kopie te vragen, binnen de grenzen van het respecteren van de rechten van derden wier persoonsgegevens in de u betreffende gegevens kunnen zijn opgenomen.

10.2 Recht op rectificatie

Krachtens de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens die onjuist zijn, te corrigeren. U kunt ook vragen dat onvolledige persoonsgegevens over u worden aangevuld, onder meer door een aanvullende verklaring ter ondersteuning van uw verzoek in te dienen.

Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken van dit recht gebruik te maken, nodigen wij u uit deze wijzigingen en aanvullingen rechtstreeks op uw profiel aan te brengen. Indien u van mening bent dat andere gegevens over u moeten worden gewijzigd of aangevuld en u niet in staat bent om de wijziging zelf aan te brengen, kunt u een verzoek daartoe indienen in de rubriek "Uw rechten" van ons gegevensbeschermingscentrum of door ons te schrijven op [email protected]

10.3 Recht op vergetelheid

U hebt het recht om van ons te verkrijgen dat wij de u betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk wissen, onder voorbehoud van ons gerechtvaardigd belang of een wettelijke verplichting die ons ertoe verplicht deze gegevens te bewaren.

Om veiligheidsredenen en om ongewenste verwijdering van de account te voorkomen, verzoeken wij u deze stap zelf uit te voeren zodra u bent ingelogd op uw account door deze link te volgen:

www.malt.be/account/cancellation

Met betrekking tot uw profielgegevens dient u er rekening mee te houden dat zoekmachines en andere derde partijen nog enige tijd kopieën van uw openbare profielgegevens kunnen bewaren nadat u heeft ingestemd met de registratie hiervan, zelfs nadat u de informatie van de Malt-site heeft verwijderd of uw account heeft gedeactiveerd. Malt is echter niet verantwoordelijk voor dergelijke verwerkingen van uw gegevens door derden. Indien u dat wenst, kunt u uw recht op deregistratie rechtstreeks bij deze zoekmachines uitoefenen. Om dit verzoek bij Google in te dienen, kunt u bijvoorbeeld het hulpprogramma gebruiken dat hier door de zoekmachine wordt aangeboden.

10.4 Recht om de verwerking te beperken

U kunt Malt verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken (bijvoorbeeld door uw profiel tijdelijk niet beschikbaar te stellen op de site), wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

a) U betwist de juistheid van uw persoonsgegevens. In dat geval verbergen wij uw gegevens gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid ervan te verifiëren;

b) U bent van mening dat uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt en u maakt bezwaar tegen het wissen ervan en eist in plaats daarvan dat het gebruik ervan wordt beperkt;

c) Wij hebben uw persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar zij zijn nog steeds noodzakelijk om u in staat te stellen een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;

d) U heeft gebruik gemaakt van uw recht om bezwaar te maken op grond van artikel 21, lid 1, van de algemene verordening gegevensbescherming. Wij zullen de verwerking van uw gegevens beperken, terwijl wij nagaan of de wettelijke redenen die wij nastreven, zwaarder wegen dan uw recht.

Indien wij besluiten de beperking op de verwerking van uw persoonsgegevens op te heffen, zullen wij u daarvan in kennis stellen.

10.5 Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het verzenden door Malt van communicatie, met name van commerciële aard. Daartoe stellen wij in al onze e-mails een link tot uw beschikking om u uit te schrijven en u kunt uw voorkeuren voor kennisgevingen rechtstreeks beheren in ons gegevensbeschermingscentrum onder het tabblad, uw rechten www.malt.be/about/privacy/rights.

U kunt ook op legitieme gronden bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens waarvoor Malt zich heeft gebaseerd op een gerechtvaardigd belang. Malt zal de verwerking dan stopzetten, tenzij er dwingende legitieme redenen zijn om de verwerking voort te zetten (bv. belastingaangiften, socialezekerheidsaangiften, enz.) of voor de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

10.6 Recht op dataportabiliteit

U kunt te allen tijde om de overdraagbaarheid van uw Malt-gegevens verzoeken. Bij de uitoefening van dit recht, verplichten wij ons ertoe u binnen een redelijke termijn en in een machineleesbaar formaat de gegevens te doen toekomen die u ons heeft verstrekt, ongeacht of deze door uzelf zijn opgegeven of door uw activiteit op de Marketplace zijn gegenereerd.

10.7 Recht om toestemming in te trekken

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming is gebaseerd, heeft u te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. Dit is echter niet van invloed op de geldigheid van uw toestemming voor het verleden.

10.8 De mogelijkheid om te bepalen wat er na uw overlijden met uw persoonsgegevens gebeurt.

In Frankrijk staat het nieuwe artikel 40-1 van de wet op de gegevensbescherming personen toe instructies te geven over het bewaren, verwijderen en meedelen van hun gegevens na hun dood.

Er kan een persoon worden aangewezen om deze instructies uit te voeren. Deze persoon heeft vervolgens het recht om, wanneer de betrokkene is overleden, kennis te nemen van de instructies en de betrokken verwerkingsverantwoordelijken te verzoeken deze uit te voeren.

Deze instructies zijn:

Algemeen, wanneer zij betrekking hebben op alle gegevens betreffende een persoon;

Of specifiek, wanneer deze instructies alleen betrekking hebben op bepaalde specifieke gegevensverwerkingsoperaties.

Wanneer deze instructies van algemene aard zijn en betrekking hebben op alle gegevens van de overledene, kunnen zij worden toevertrouwd aan een door de Franse gegevensbeschermingsautoriteit CNIL gecertificeerde vertrouwenspersoon.

In het geval van specifieke instructies, kunnen deze ook worden gegeven aan de verwerkingsverantwoordelijke (sociale netwerken, online berichtenverkeer) in geval van overlijden. Zij zijn onderworpen aan de specifieke toestemming van de betrokkene en kunnen niet louter het gevolg zijn van diens goedkeuring van de algemene gebruiksvoorwaarden.

In afwezigheid van instructies van de betrokkene, kunnen de erfgenamen bepaalde rechten uitoefenen, in het bijzonder:

10.9 Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Het hoofdkantoor van Malt Community is gevestigd: 241 rue Saint Denis, 75002 Parijs. Als zodanig is de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is om ons aangaande verzoeken te behandelen, met inbegrip van, indien van toepassing, een klacht van een gebruiker, de Franse Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). U kunt uw verzoek echter voorleggen aan elke gegevensbeschermingsautoriteit, met name in uw land van verblijf, het land waar u werkt, of het land waarvan u ingezetene bent, die uw verzoek zal doorsturen naar de CNIL.

Indien u een verzoek wenst in te dienen bij de CNIL, vindt u hieronder de contactgegevens:

CNIL (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS)

3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07

Tel. : 01 53 73 22 22

(Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 18.30 uur / Vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur)

Fax: 01 53 73 22 00

Let op! CNIL ontvangt geen publiek en verstrekt geen informatie ter plaatse.

Wenst u een klacht in te dienen bij de CNIL, dan kunt u het online klachtenformulier invullen dat beschikbaar is op https://www.cnil.fr/fr/plaintes

Als u een vraag heeft over uw rechten, kunt u de site van CNIL raadplegen: www.cnil.fr.

Om contact op te nemen met een andere gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Unie, kunt u de door de Europese Commissie verstrekte gids raadplegen. Hier vindt u een lijst met alle contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten in de EU-lidstaten:

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

MEER INFORMATIE

In ons Gegevensbeschermingscentrum vindt u andere nuttige informatie over de bescherming van uw gegevens:

- Onze inzet en de maatregelen die wij nemen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen;

- Een hulpmiddel om uw voorkeuren voor meldingen en mededelingen te beheren;

- Informatie over hoe wij cookies en andere trackers gebruiken;

- Informatie over hoe u uw rechten kunt uitoefenen;

- Een tabblad gewijd aan de uitoefening van uw recht op dataportabiliteit.

Indien u vragen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens die door Malt worden verwerkt of indien u gebruik wenst te maken van uw recht op inzage, rectificatie, wissen, bezwaar, beperking of overdraagbaarheid van uw gegevens, of wilt bepalen wat er gebeurt met uw gegevens na uw overlijden, kunt u contact opnemen met onze DPO:

- Per e-mail: [email protected]

- Per post: DPO, Malt Community, 241 rue Saint-Denis 75002 Paris

Verklarende woordenlijst

Waakzaamheid: Wanneer een Franse onderneming een beroep doet op een dienstverlener, moet zij zich ervan vergewissen dat de dienstverlener een geregistreerde onderneming is en dat zij haar belasting- en sociale-zekerheidsbijdragen heeft betaald. Dit is de verplichting tot waakzaamheid zoals voorzien in de Franse wet.

Freelancer: Een freelancer is een zelfstandige (hij/zij is geen werknemer, zonder personeel) die een intellectueel (niet-ambachtelijk) beroep uitoefent. Volgens onze Algemene gebruikvoorwaarden wordt hiermee bedoeld, elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, in het bezit van een SIRET- of Kvk-nummer en ingeschreven in het handels- en/of bedriijvenregister, Agessa, met de status van micro-ondernemer of actief als zelfstandige onder de wettelijke voorwaarden vanuit Frankrijk of het buitenland, en die zijn diensten aanbiedt aan Cliënten/Opdrachtgevers via de Site.

Voorschot financiële middelen: ook wel "factoring" genoemd. Het voorschot financiële middelen is een door Malt aangeboden dienst waarmee een freelancer binnen 5 dagen na voltooiing van de opdracht (validatie van de factuur door de cliënt) kan worden betaald, zelfs als de cliënt een betalingstermijn tot 60 dagen hanteert. Meer informatie

Versions