Een freelancer zoeken Een project indienen
Versies :

Bijlage 1: Algemene Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden van Malt Community SA

Deze gebruiks- en verkoopvoorwaarden (hierna ″Algemene Voorwaarden″) komen tot stand tussen:

De onderneming Malt Community SA, anonieme vennootschap, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 791 354 871, statutair gevestigd te Parijs, 241 rue Saint Denis – 75002 Paris (hierna de ″Onderneming″).

En

De Gebruiker van de Site www.malt.nl

Inleiding

De Onderneming exploiteert een internetsite, toegankelijk op het adres www.malt.nl, waar een online marktplaats wordt aangeboden die is gewijd aan het met elkaar in contact brengen van Freelancers en Cliënten/Opdrachtgevers.

Deze Algemene Voorwaarden hebben als doel de gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de Site te regelen, en de rechten en plichten te definiëren van Gebruikers die op de Site met elkaar in contact worden gebracht.

De toegang en/of het gebruik van de Site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding en naleving van alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden.

I – Definities

Cliënt/Opdrachtgever: elke rechtspersoon of natuurlijke persoon, die de Site voor strikt beroepsmatige doeleinden gebruikt om in contact te treden of in contact te worden gebracht met een of meer Freelancer(s) om hem de uitvoering van een Opdracht toe te vertrouwen.

Content: alle mededelingen, berichten of informatie van welke aard dan ook (tekst, afbeeldingen, video’s, foto-opnames, toelichtingen, merken, firmanamen, et cetera), die door een Gebruiker op de Site worden geplaatst.

Freelancer: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die ofwel beschikt over een KVK-nummer en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel , ofwel elke natuurlijke persoon die zijn beroep volgens de wettelijke voorschriften als zelfstandige uitoefent in Nederland of het buitenland en zijn dienstverlening via de Site aanbiedt aan Cliënten/Opdrachtgevers.

Facturatiemandaat: het tussen de Freelancer en de Onderneming afgesloten Facturatiemandaat, op grond waarvan de Freelancer accepteert dat de Onderneming, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, zijn facturen opstelt en uitgeeft voor via de Site voor een Cliënt/Opdrachtgever uitgevoerde Opdrachten.

Opdracht: de specifieke taak die door een Cliënt/Opdrachtgever wordt toevertrouwd aan een Freelancer.

Site: de Internetsite met het adres www.malt.nl.

Dienstverlening: alle door de Onderneming op de Site geleverde diensten en in het bijzonder de dienst om Cliënten/Opdrachtgevers en Freelancers met elkaar in contact te brengen, de diensten waarbij betaalmethoden en -middelen ter beschikking worden gesteld, het opstellen en uitgeven van facturen in naam en voor rekening van Freelancers, alsmede de diensten bedoeld om de Cliënt/Opdrachtgever te begeleiden bij het zoeken en selecteren van Freelancers voor de uitvoering van Opdrachten.

Gebruikers: de Freelancers en de Cliënten/Opdrachtgevers.

II – Inschrijving op de Site

2.1 Om toegang te krijgen tot de Dienstverlening, moet de Gebruiker een account creëren door zich gratis in te schrijven op de Site.

De Gebruiker is ten minste 18 jaar oud en in staat zich juridisch te binden en de Site te gebruiken overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker is gehouden juiste gegevens te verstrekken en deze onverwijld bij te werken indien zij wijzigingen ondergaan.

De toegang tot de gecreëerde account wordt beveiligd door een gebruikersnaam en een wachtwoord, die de Gebruiker aanmaakt bij zijn inschrijving op de Site. De Gebruiker draagt de exclusieve verantwoordelijkheid voor elk gebruik van zijn account en elke gebruikmaking van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, waarvan hij de vertrouwelijkheid waarborgt.

2.2 Om officieel als Freelancer op de Site te worden geregistreerd en zichtbaar te zijn voor Gebruikers, is de Freelancer tevens gehouden zijn profielpagina van nauwkeurige en volledige informatie te voorzien, en deze indien nodig bij te werken.

De Site van de Onderneming is een lokaal platform, derhalve is de Gebruiker gehouden de plaats waar hij in het handelsregister staat ingeschreven of waar hij zijn vaste verblijfplaats heeft, te vermelden als belangrijkste werkgebied.

Tevens aanvaardt de Freelancer een Facturatiemandaat af te sluiten met de Onderneming voor het gebruik van de Dienstverlening en op de Site de vereiste documenten te downloaden om te voldoen aan zijn plichten in het kader van bestrijding van zwartwerken en aan de transparantieregels (KYC) in het kader van bestrijding van belastingfraude, witwassen en terrorismefinanciering.

Wanneer de Freelancer overigens gebruik wenst te maken van de dienstverlening debiteurenfinanciering van Malt, verbindt hij zich een mandaat tot overdracht te ondertekenen, dat de Onderneming in staat stelt in zijn naam en voor zijn rekening de overdracht van zijn vorderingen aan een factoringmaatschappij te beheren.

2.3 In het geval dat de Gebruiker onjuiste, onnauwkeurige, gedateerde of onvolledige gegevens verstrekt, heeft de Onderneming het recht zijn account te ontbinden of sluiten en hem de toegang tot de Dienstverlening in de toekomst geheel of gedeeltelijk te ontzeggen.

III – Beschrijving van de Dienstverlening en werking van de Site

3.1 De Dienstverlening bestaat hoofdzakelijk uit:

 • het op simpele wijze met elkaar in contact brengen van Freelancers en Cliënten /Opdrachtgevers;
 • de terbeschikkingstelling van beveiligde betaalmethoden die een veilig verloop van een Opdracht waarborgen;
 • het in naam en voor rekening van Freelancers opstellen en uitgeven van facturen van uitgevoerde Opdrachten;
 • het inzamelen bij Freelancers van de vereiste documenten in het kader van de zorgvuldigheidsplicht en deze ter beschikking stellen aan Cliënten/Opdrachtgevers;
 • de invoering van aanvullende diensten voor Cliënten/Opdrachtgevers, mkb-bedrijven en grote ondernemingen;

3.2 De aanvullende dienstverlening voor de keyaccount-Cliënten/Opdrachtgevers omvatten een reeks specifieke diensten die uitvoerig worden beschreven op de website www.malt.nl/offers en bestaan met name uit:

 • Adviesverlening op maat voor het zoeken van Freelancers ;
 • een gepersonaliseerde interface van het platform voor de Cliënt/Opdrachtgever, die een collaboratief en gezamenlijk gebruik van het platform door verschillende Gebruikers mogelijk maakt.
 • terbeschikkingstelling van een online bibliotheek die contractuele documentatie bevat aangaande de Cliënt/Opdrachtgever ;
 • extra betalingsopties;
 • de mogelijkheid om optioneel en in bepaalde omstandigheden gebruik te maken van factoringdiensten van de onderneming Finexkap (CGPS de Finexkap) of andere factoringmaatschappijen;
 • geautomatiseerde aanbevelingstools van profielen;
 • toegang tot statistieken en rapporten;
 • Malt Insights, een geavanceerde beheertool voor inzetbaarheid Freelancers (toezicht op activiteit, globale rapportage groep, gepersonaliseerde instellingen et cetera.);
 • een zoeksysteem waardoor opdrachten eenvoudig kunnen worden voorgelegd aan geverifieerde Freelancers.

3.3 De Cliënt/Opdrachtgever treedt in contact met de Freelancer door via de Site contact met hem op te nemen. Na overleg over de inhoud en de werkvoorwaarden van de Opdracht, stuurt de Freelancer de Cliënt/Opdrachtgever een serviceaanbod middels de op de Site ter beschikking gestelde tools.

Indien er overeenstemming wordt bereikt, stort de Cliënt/Opdrachtgever de geldswaarde van de Opdracht in de vorm van elektronisch geld op zijn account, hetgeen de Freelancer in staat stelt aan de Opdracht te beginnen (m.u.v. de optie betaling na ontvangst factuur, voor Corporate Diensten).

Na voltooiing van de Opdracht, wordt door de Onderneming een factuur opgesteld en uitgegeven in naam en voor rekening van de Freelancer, gebaseerd op de door laatstgenoemde verstrekte gegevens. Deze factuur wordt vervolgens door de Onderneming naar de Cliënt/Opdrachtgever gestuurd. De Freelancer is gehouden alle op de factuur te vermelden gegevens of andere wettelijke vermeldingen aan de Onderneming te verstrekken, in overeenstemming met zijn wettelijke plicht en de in het Facturatiemandaat overeengekomen bedingen.

De Klant heeft een periode van vijftien (15) kalenderdagen vanaf de kennisgeving die door de Onderneming naar het e-mailadres van zijn Gebruikersaccount is gestuurd om de Opdracht op de Site te valideren.

Door de opdracht te valideren, ziet de Klant definitief af van elke vordering of verhaal tegen de Vennootschap voor de gedane betaling.

Bij gebrek aan validatie binnen deze termijn, en tenzij de Cliënt uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven zich te willen verzetten tegen de validatie van de Opdracht, erkent de Cliënt dat de Onderneming kan overgaan tot de automatische validatie van de Opdracht en tot de vrijgave van de aan de Freelancer gestorte bedragen, zonder enige voorafgaande formaliteit.

De bekrachtiging van de Opdracht leidt automatisch tot betaling aan de Freelancer van het factuurbedrag, na aftrek van de door de Freelancer aan de Onderneming verschuldigde commissie.

IV – Toegang tot de Site en tot de Dienstverlening

De toegang tot de Site en tot de Dienstverlening is exclusief voorbehouden aan geregistreerde Gebruikers.

De Freelancers moeten de Onderneming mandaat hebben verleend voor het opstellen en uitgeven van hun facturen (door aanvaarding van het Facturatiemandaat) teneinde de Dienstverlening van de Site te kunnen gebruiken. Ook moeten zij de vereiste en hen aangaande documenten op hun profiel hebben gedownload om te voldoen aan hun plichten in het kader van bestrijding van zwartwerken en aan de transparantieregels (KYC) in het kader van bestrijding van belastingfraude, witwassen en terrorismefinanciering.

Niet in Nederland gevestigde Gebruikers zijn eveneens gehouden alle verplichtingen die op hen rusten krachtens de op hun bedrijfsvorm toepasselijke wetgeving van hun verblijfplaats na te leven, alsook de plichten die voortvloeien uit het gebruik van de Site.

De Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het installeren van de noodzakelijke computerapparatuur en telecommunicatie-infrastructuur die toegang tot de Site mogelijk maakt. Zij nemen de telecommunicatiekosten verbonden aan de toegang tot internet en het gebruik van de Site voor eigen rekening.

De Site is 24//24 en 7/7 toegankelijk voor alle Gebruikers.

De Onderneming behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder een vergoeding te betalen, de Site of de toegang tot een of meerdere Diensten tijdelijk of definitief te sluiten voor bijvoorbeeld het invoeren van updates, wijzigingen of een verandering van de besturingssystemen, servers en toegangstijden (niet-uitputtende lijst).

De Onderneming behoudt zich het recht voor om alle wijzigingen en verbeteringen aan de Site en de Dienstverlening aan te brengen die zij noodzakelijk of nuttig acht voor de goede werking van de Site en de hierop aangeboden Diensten.

De Site is voorbehouden aan Cliënten/Opdrachtgevers en kan niet worden gebruikt door tussenpersonen of wervingsbureaus die optreden voor rekening van een eindgebruiker. Bij schending van deze toegangsregels, behoudt de Onderneming zich, behoudens de in Artikel XVI van deze Algemene Voorwaarden vermelde sancties, het recht voor om de toegang tot haar Dienstverlening te beperken, met name door de mogelijkheid om op het platform in contact te treden met Freelancers te reduceren of de functies van zijn profiel te gebruiken om zodanig een einde te maken aan oneerlijke mededinging. Afgezien van het herhalen van de in deze Algemene Voorwaarden vervatte gebruiksregels van het platform, gaat deze inperking van de gebruiksmogelijkheden van het platform niet gepaard met een specifieke kennisgeving, teneinde te zijn gewapend tegen een herhaling van deze schending van onze gebruiksvoorwaarden via een nieuw gebruikersprofiel.

V- Tarieven van de Dienstverlening

De Freelancer betaalt de Onderneming een commissie, die wordt berekend op basis van een percentage van de totale geldswaarde van de Opdracht. Deze commissie wordt rechtstreeks in mindering gebracht op het aan de Freelancer uit te betalen bedrag, na bekrachtiging door de Cliënt/Opdrachtgever van de voltooide Opdracht.

Het Tarief van de Dienstverlening (exclusief opties) bedraagt 5 tot 10 % excl. btw van de prijs van de Opdracht, afhankelijk van de historiek en de relatie tussen de Freelancer en de Cliënt/ Opdrachtgever.

het overzicht van de toegepaste commissies kan hier worden geraadpleegd.

De prijsstelling van de Corporate Diensten kunnen op verzoek worden opgevraagd bij de klantenservice. Voor deze diensten wordt een specifiek contract opgesteld tussen de Onderneming en de Cliënt/Opdrachtgever.

VI- Betalingssysteem

6.1 Het bedrag van de Opdracht wordt betaald door een bij aanvang van de Opdracht door de Cliënt/Opdrachtgever te verrichten vooruitbetaling, die verloopt via een rekening voor elektronisch geld (een borgrekening). De vooruitbetaling wordt via een beveiligde online betalingsdienst overgemaakt door middel van een betaalkaart of overschrijving.

Bij Corporate Diensten, kan de Cliënt/Opdrachtgever worden toegestaan het voor de Opdracht verschuldigde bedrag binnen de wettelijk bepaalde betaaltermijn rechtstreeks te voldoen, zonder voorafgaande vooruitbetaling. De voorwaarden en condities van een dergelijke betaling worden opgenomen in een afzonderlijk contract.

6.2 Ten behoeve van de uitvoering van het betalingssysteem, maakt de Onderneming gebruik van de diensten van de onderneming Mangopay, onderneming erkend als elektronische geldinstelling en ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder het nummer B173459, statutair gevestigd te Luxemburg, 2 Avenue Amélie, 1125 Luxembourg (hierna ″ Mangopay″).

De Gebruikers sluiten rechtstreeks met MangoPay een contract af met betrekking tot het vooruitbetalingssysteem en verklaren akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van MangoPay, in te zien op calgemene voorwaarden van MangoPay Credit Mutuel Arkea.

Het overmaken van gelden op een elektronische geldrekening in het kader van een vooruitbetaling vormt geen bankdeposito en is niet rentedragend.

VII- Evaluatie- en aanbevelingssysteem

7.1 Na afronding van een Opdracht, worden de Cliënten/Opdrachtgevers en de Freelancers verzocht hun samenwerking wederzijds te evalueren. De door de Cliënt/Opdrachtgever achtergelaten evaluatie kan op de pagina van de Freelancer verschijnen. De door een Freelancer achtergelaten evaluatie kan zichtbaar zijn voor de Freelancers die door de Cliënt/Opdrachtgever voor een nieuwe Opdracht worden benaderd.

Door de Cliënten/Opdrachtgevers achtergelaten evaluaties kunnen na het verstrijken van een termijn van één maand na afronding van de Opdracht niet meer worden gewijzigd.

7.2 Freelancers beschikken eveneens over de mogelijkheid zich te laten aanbevelen door andere Gebruikers, zoals collega’s, vrienden of voormalige cliënten, waarmee ze in het verleden hebben samengewerkt.

De aanbevelingen kunnen naar eigen inzicht van de Freelancer direct onzichtbaar worden gemaakt op zijn profiel. Daarentegen verbindt de Freelancer zich geen aanbevelingen op zijn profiel te plaatsen of laten plaatsen die louter voortkomen uit welwillendheid.

De evaluaties en aanbevelingen moeten objectieve overwegingen weergeven en bevatten in geen geval buitensporige, kwetsende elementen. In voorkomend geval, behoudt de Onderneming zich het recht voor deze evaluatie te verwijderen.

VII- Geschillen

8.1 Indien de Opdracht met wederzijds goedvinden wordt geannuleerd (ofwel op initiatief van de Cliënt/Opdrachtgever, ofwel op initiatief van de Freelancer), vergoedt de Onderneming binnen een termijn van twee weken het bedrag van de Opdracht aan de Cliënt/Opdrachtgever.

8.2 Indien er verschil van mening ontstaat tussen de Cliënt/Opdrachtgever en de Freelancer over de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden, de inhoud, de voorwaarden of de afwerkingsfase van de Opdracht, verbinden zij zich de Onderneming hierover via de klantenservice te informeren en zich in te spannen om in gezamenlijk overleg tot een minnelijke schikking te komen binnen een termijn van 45 dagen.

De Onderneming kan tussenbeide komen en trachten een oplossing voor te leggen aan partijen.

Bij uitblijven van overeenstemming binnen deze termijn, en voor zover de Opdracht is onderworpen aan vooruitbetaling op een geblokkeerde rekening, vergoedt de Onderneming binnen een termijn van twee weken het door de Cliënt/Opdrachtgever betaalde voorschot, overeenkomend met het bedrag van de Opdracht, na aftrek van een vast bedrag aan administratiekosten van 90 euro ter vergoeding van door de Onderneming gemaakte kosten bij betalingsdienstverleners en de behandelingskosten van het geschil.

De Cliënt/Opdrachtgever en de Freelancer nemen de beslechting van hun geschil vervolgens zelf ter hand.

IX – Verbintenissen

9.1 De Gebruiker verbindt zich de Site te bezoeken en de Dienstverlening te gebruiken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en deze Algemene Voorwaarden.

Hiertoe aanvaardt de Gebruiker dat de Onderneming, uitsluitend ter controle van de mate waarin hij deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke wettelijke voorschriften naleeft, kennis kan nemen van alle op de Site geplaatste of uitgewisselde Content.

Tevens aanvaardt de Gebruiker dat de Onderneming tussenbeide kan komen om de geplaatste Content te modereren, indien hij de geldende wet- en regelgeving niet naleeft en de in deze Algemene Voorwaarden vervatte verplichtingen van Gebruikers niet respecteert.

9.2 De Gebruiker verbindt zich alle voor zijn beroepsactiviteit benodigde verklaringen en formaliteiten te verrichten, en te voldoen aan al zijn wettelijke, maatschappelijke, administratieve en fiscale verplichtingen en aan alle specifieke verplichtingen die hem in voorkomend geval ten deel vallen overeenkomstig Nederlands recht en/of de buitenlandse regelgeving waaronder hij valt, in het kader van zijn beroepsactiviteit en van het gebruik van de Dienstverlening.

De Gebruiker verbindt zich om op verzoek van de Onderneming onverwijld bewijsmateriaal voor te leggen waaruit blijkt dat hij de in dit artikel genoemde voorwaarden naleeft.

De Gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor een goed verloop van de voornoemde formaliteiten die op hem rusten. De verantwoordelijkheid van de Onderneming kan hiertoe geenszins worden ingeroepen.

9.3 De Gebruiker verbindt zich de Site op eerlijke wijze te gebruiken, en in het bijzonder zich te onthouden van het omzeilen van de Site en de hierop aangeboden Dienstverlening.

Ook onthoudt de Gebruiker zich ervan content van de Site te gebruiken ten behoeve van een vergelijkbare of concurrerende activiteiten, of voor wervingsdoeleinden.

9.4 De Cliënt/Opdrachtgever verbindt zich een serieuze en gedetailleerde Opdrachtbeschrijving voor te leggen aan Freelancer(s) waarmee hij in contact treedt via de Site, met het oog op het ontvangen van een offerte.

Hiertoe verbindt de Cliënt/Opdrachtgever zich de Freelancer alle noodzakelijke aanvullende informatie te verstrekken, zodat de beschrijving van de aangeboden Opdracht zo niet misleidend is en waarheidsgetrouw is.

Ook ontzegt de Cliënt/Opdrachtgever zich de Dienstverlening en de Site te gebruiken om reclame te maken voor zijn activiteit of voor die van een derde. Hiertoe verbindt hij zich in het bijzonder geen reclameboodschappen te verzenden naar de Gebruikers van de Site of hen met dit doel te benaderen.

9.5 De Cliënt/Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Opdracht zijn financiële instelling niet verzoeken zijn elektronische vooruitbetalingsverzoek te annuleren.

Tevens erkent de Cliënt/Opdrachtgever dat de bekrachtiging van de Opdracht via de Site gelijkstaat aan ontvangst van de Opdracht en leidt tot een onherroepelijke betaalopdracht ten gunste van de Freelancer. Door middel van deze bekrachtiging, verklaart de Cliënt/Opdrachtgever dat de Opdracht naar tevredenheid is voltooid en ziet hij definitief af van claims of vorderingen tegen de Onderneming in verband met deze betaling.

Indien de Cliënt/Opdrachtgever de voltooide Opdracht niet bekrachtigt en aan hem gestuurde herinneringen van de Freelancer en/of de Onderneming onbeantwoord blijven, erkent hij dat de Onderneming het recht heeft de ten gunste van de Freelancer gereserveerde gelden te deblokkeren, na verstrijken van een termijn van één maand na de verzending van een onbeantwoord gebleven kennisgeving aan het e-mailadres van zijn gebruikersaccount.

9.6 De Freelancer verbindt zich strikt vertrouwelijk om te gaan met de in uitwisselingen met Cliënten/Opdrachtgevers verstrekte informatie en gegevens die aan hem zijn overgedragen of waarvan hij kennis heeft genomen gedurende een contactmoment via de Site (waaruit al dan niet een Opdracht is voortgekomen). De Gebruikers onthouden zich er in het bijzonder van om uitwisselingen, informatie of gespreksfragmenten afkomstig van de mailbox van de Site te delen met derden, zowel in de privésfeer als op sociale netwerken.

9.7 De Freelancer verbindt zich zijn diensten uitsluitend onder eigen naam op de Site aan te bieden en uit te voeren. Derhalve onthoudt hij zich van het geheel of gedeeltelijk uitbesteden van de Opdracht aan een derde. Indien de Freelancer zijn beroepsactiviteit niet in de rechtsvorm van een eenmanszaak beoefent, kan alleen de directeur, bestuursvoorzitter of vennoot van de onderneming, een natuurlijke persoon, factureren. Zodanig verbindt hij zich een profiel aan te maken op de Site en de Opdracht zelf uit te voeren.

9.8 Tussen de Freelancer en de Onderneming vigeert door middel van aanvaarding van deze algemene voorwaarden tevens een overeenkomst van opdracht (lastgeving). Hierdoor verbindt de Onderneming zich jegens de Freelancer om voor rekening van de Freelancer de openstaande facturen bij Cliënt/Opdrachtgever te incasseren. Deze lastgeving eindigt gelijktijdig met de overeenkomst tussen de Freelancer en de Onderneming. De Onderneming krijgt geen extra vergoeding voor de werkzaamheden met betrekking tot de lastgeving. De overige bepalingen uit de algemene voorwaarden en de artikelen 414 tot en met 424 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn ook van toepassing op deze lastgeving.

X – Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid van Gebruikers, Opdrachtgevers en Freelancers

10.1 De Gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de directe of indirecte schade die hij zou lijden wegens het verstrekken van onjuiste, onvolledige en/of misleidende informatie bij zijn inschrijving of het niet tijdig bijwerken van deze informatie, waarvan alleen hij de gevolgen op zich neemt.

Hij erkent en aanvaardt dat kennisgevingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden hem kunnen toekomen via het e-mailcontactadres dat hij heeft opgegeven bij het aanmaken van zijn profiel op de Site.

10.2 De Gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle Content die hij besluit online op de Site te plaatsen; de Onderneming controleert de Content namelijk niet voordat dit geplaatst wordt.

De Gebruiker onthoudt zich uitdrukkelijk Content te plaatsen van kwetsende, lasterlijke, denigrerende, onfatsoenlijke, xenofobe en onethische aard, alsook content die in strijd is met de goede zeden, onrechtmatig is of inbreuk pleegt op de openbare orde en rechten van derden, content die de rechten, reputatie en het imago van de Onderneming mogelijk schendt en meer in het algemeen waarvan de strekking de wet- en/of regelgeving, in het bijzonder van strafrechtelijke aard, schendt.

10.3 De Cliënt/Opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de beschrijving van de aangeboden Opdracht waarvoor hij de Freelancer verzoekt een offerte te doen. Indien de beschrijving van de aangeboden Opdracht onjuistheden bevat, neemt de Cliënt/Opdrachtgever de mogelijk noodzakelijke aanvullende werkzaamheden en bijbehorende meerkosten volledig voor rekening, en legt met de Freelancer een aanvulling op de Opdracht vast via de Site.

10.4 De Gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten in het kader van een Opdracht die hij met een andere Gebruiker via de Site afsluit; de Onderneming heeft uitsluitend als taak ze met elkaar in contact te brengen. De afsluiting en uitvoering van deze overeenkomsten, die rechtstreeks tot stand worden gebracht tussen een Freelancer en een Cliënt/Opdrachtgever, geschiedt op initiatief en onder de exclusieve verantwoordelijkheid van laatstgenoemden.

10.5 De Freelancer erkent dat de door de Onderneming ter beschikking gestelde tools en technische hulpmiddelen hem niet ontheffen van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van de op hem rustende wettelijke verplichtingen. In het bijzonder aanvaardt hij de volledige verantwoordelijkheid te blijven dragen ten aanzien van zijn wettelijke en fiscale verplichtingen aangaande de facturatie van oorspronkelijke originele facturen en/of gecorrigeerde facturen die in zijn naam en voor zijn rekening door de Onderneming zijn uitgegeven. In het bijzonder moet hier worden gedacht aan de aangifte- en betalingsplicht van btw, zoals bepaald in het Facturatiemandaat.

Verantwoordelijkheid van de Onderneming

10.6 De Onderneming stelt alles in het werk om de toegang en goede werking van de Site en Dienstverlening 24 uur per etmaal en 7 dagen per week te garanderen.

Rekening houdend met de aan het internet verbonden beperkingen, kan de Onderneming echter niet uitsluiten dat de toegang en de werking van de Site en Dienstverlening wordt onderbroken, in het bijzonder ingeval van overmacht, slecht functioneren van de apparatuur van de Gebruiker, storingen in de internetaansluiting van de Gebruiker, onderhoud voor het verbeteren van de Site en de Dienstverlening.

Dientengevolge kan de Onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor een al dan niet vrijwillige onderbreking van de Dienstverlening; hetgeen niet wegneemt dat zij zich verbindt alle mogelijke inspanningen te verrichten om aan haar te wijten onderbrekingen zoveel mogelijk te voorkomen.

10.7 De Onderneming stelt tools en technische hulpmiddelen ter beschikking aan Freelancers en Cliënten/Opdrachtgevers, die hen in staat stellen met elkaar in contact te treden teneinde een overeenkomst voor de uitvoering van werkzaamheden te sluiten via de Site. Haar verantwoordelijkheid beperkt zich tot het leveren van de hier beschreven hulpmiddelen en tot het met elkaar in contact brengen van Freelancers en Cliënten/Opdrachtgevers.

De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de verschijningsfrequentie van profielen van Freelancers op haar Site.

De Onderneming en de Gebruiker zijn onafhankelijke partijen, die beide in eigen naam en voor eigen rekening handelen.

De Onderneming sluit geen enkele overeenkomst af in naam van en/of voor rekening van een Freelancer of Opdrachtgever, laatstgenoemden contracteren rechtstreeks met elkaar via de Site.

Dientengevolge kan de Onderneming in geen geval worden beschouwd als werknemer/werkgever of medewerker van een Gebruiker.

De Onderneming is in geen enkele hoedanigheid partij bij afgesloten overeenkomsten over een Opdracht tussen Freelancers en Cliënten/Opdrachtgevers, en daarom zijn zij verantwoordelijk voor problemen, claims en geschillen die zich zouden kunnen voordoen bij de afsluiting en/of uitvoering van de genoemde overeenkomsten. Derhalve vrijwaart elke Gebruiker de Onderneming van elke vorm van verantwoordelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen die rechtstreeks of onrechtstreeks voorvloeien uit het in contact brengen, afsluiten en/of uitvoeren van een dergelijke overeenkomst tussen een Freelancer en een Cliënt/Opdrachtgever.

Hiertoe wijst de Onderneming elke aansprakelijkheid af voor het op initiatief van de Cliënt/Opdrachtgever opzeggen van betalingen of herroepen van machtigingen tot automatische incasso, en de consequenties die hieruit kunnen voortvloeien.

10.8 De Onderneming stelt alles in het werk om de content en geldigheid van door in Nederland gevestigde Freelancers op de Site geplaatste informatie en documenten te garanderen. Daarentegen kan de Onderneming in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schending van op hen rustende verplichtingen, met name in het kader van de bestrijding van zwartwerken en de naleving van transparantieregels, en de schade die hieruit kan voortvloeien.

Dientengevolge kan de Onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste, misleidende of niet-bijgewerkte gegevens die zij van de Freelancer heeft ontvangen.

Tevens behoudt de Onderneming zich het recht voor de berichten van Cliënten/Opdrachtgevers niet over te dragen aan Freelancers, wanneer zij de gebruiksvoorwaarden van de Site niet respecteren.

XI – Verzekering van Freelancers

11.1 De Onderneming heeft een verzekering ‶wettelijke aansprakelijkheid dienstverlener″ afgesloten bij AXA France IARD Mutuelle, waardoor Freelancers op grond van in de verzekeringspolis beschreven voorwaarden zijn verzekerd in het kader van Opdrachten die zij via de Site uitvoeren.

Deze verzekering dekt de Freelancer met ingang van de bekrachtigingsdatum van de offerte door de Cliënt/Opdrachtgever.

11.2 Uitvoerige informatie over de afgesloten dekkingsvoorwaarden (in het bijzonder aard, plafonds, eigen risico et cetera…) en de bijzondere dekkingsvoorwaarden van de door de Onderneming afgesloten AXA-polis kunnen hier worden geraadpleegd. De toepasselijke algemene voorwaarden van de AXA-polis kunnen hier worden geraadpleegd

De Freelancer verklaart dat hij hier door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden volledig kennis van heeft genomen.

De Freelancer erkent en aanvaardt dat hij, in het geval dat een geschil wordt vergoed op grond van de AXA-polis die de Onderneming in haar naam en voor haar rekening heeft afgesloten, het in de bijzondere voorwaarden genoemde eigen risico aan haar verschuldigd blijft. De Freelancer stemt er op voorhand mee in dat dit eigen risico in mindering kan worden gebracht op bedragen die Cliënten/Opdrachtgevers hem verschuldigd zouden zijn op grond van een via de Site uitgevoerde Opdracht.

Ter informatie wordt de Freelancer gewezen op het geografische toepassingsgebied van de verzekeringspolis, en in het bijzonder op het feit dat schade voortkomend uit werkzaamheden uitgevoerd op het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika en Canada of voor deze landen bestemd zijn, van de verzekering zijn uitgesloten. De bijzondere of algemene voorwaarden van de afgesloten AXA-polis worden als gevolg van deze verduidelijking geenszins beperkt of uitgebreid.

11.3 De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een schadegeval niet wordt gedekt door de AXA-polis.

De Freelancer erkent overigens dat hij over de mogelijkheid beschikt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten op eigen naam en voor eigen rekening, met het oog op een uitbreiding van de reikwijdte en/of het geografische toepassingsgebied en/of tijdhorizon van de gebeurtenissen die worden gedekt door de door de Onderneming afgesloten AXA-polis, of om het bedrag van het eigen risico te verlagen.

XII – Persoonsgegevens

De voorwaarden voor de verwerking van gegevens die verband houden met het gebruik van het platform www.malt.nl en met elke andere interactie met de Onderneming worden uiteengezet in het gegevensbeschermingsbeleid, dat kan worden ingezien op https://www.malt.nl/about/privacy. Dit gegevensbeschermingsbeleid verduidelijkt tevens het recht op inzage, recht op rectificatie, recht op vergetelheid, recht op dataportabiliteit en recht op beperking van de verwerking, waarop personen betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens door de Onderneming recht hebben. De Onderneming heeft een functionaris gegevensbescherming benoemd die ter beschikking staat van Gebruikers om vragen omtrent de bescherming van persoonsgegevens bij Malt te beantwoorden. Vragen hieromtrent kunnen per e-mail worden gestuurd naar [email protected] en per post naar: DPO, Malt Community, 241 rue Saint Denis - 75002 PARIS.

XIII – Cookies

Voor de goede werking van de Site en Dienstverlening, worden cookies geïnstalleerd in de computer van de Gebruiker wanneer hij is verbonden met de Site. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door Internetsites, applicaties, online media en advertenties worden opgeslagen in de browser of in het apparaat.

De Onderneming beschikt over een cookiebeleid dat kan worden ingezien op het adres https://www.malt.nl/about/privacy/cookies waarin de verschillende categorieën van cookies die de Malt Diensten gebruiken worden beschreven en wordt uitgelegd waarom deze worden gebruikt. Tevens wordt ter informatie een niet-uitputtende lijst van leveranciers van externe cookies verstrekt. In dit beleid wordt eveneens de te volgen procedure voor het instellen van uw voorkeuren op het gebied van cookies uiteengezet.

XIV – Intellectueel Eigendom

14.1 Van de Site:

De Site en alle bestanddelen waaruit zij bestaat, waaronder tekst, afbeeldingen, video’s, foto-opnames, merken, logo’s, handelsnamen, domeinnamen zijn het exclusieve eigendom van de Onderneming of van haar partners.

Deze bestanddelen worden beschermd door de wetgeving omtrent intellectueel eigendom, in het bijzonder het auteursrecht.

Gedeeltelijke of volledige reproducties of weergaves van de Site of van een van haar bestanddelen, zonder toestemming van de Onderneming, zijn strikt verboden en vormen inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, bestraft door het Intellectueeleigendomsrecht.

14.2 Content:

Gebruikers die Content plaatsen op de Site behouden hierover het volledige eigendom.

Door een profiel te creëren of aanbevelingen achter te laten over de profielen, staat de Gebruiker de Onderneming uitdrukkelijk toe om deze openbare Content door alle mogelijke middelen te gebruiken, verspreiden, bewaren, opslaan, kopiëren, communiceren, publiceren, wijzigen, aanpassen, vertalen en vermelden op de Site, sociale netwerken, de door de Onderneming geëxploiteerde blogs en/of op elke andere gegevensdrager (hoofdzakelijk fysieke en elektronische gegevensdragers, persdossiers, commerciële documentatie, promotie- en/of reclamemateriaal), voor exploitatie-, verbeterings-, promotie-, marketing- en reclamedoeleinden voor de Dienstverlening en de Site of ten behoeve van het invoeren van samenwerkingsverbanden. Deze toestemming is wereldwijd van kracht en gedurende de volledige inschrijvingsduur van de Gebruiker.

De Gebruiker aanvaardt dat het gebruik van zijn Content door de Onderneming voorafgaand aan zijn uitschrijving, verwijdering of ontbinding van zijn account niet kan worden betwist.

XV – Hypertekst en hyperlinks

15.1 De Gebruiker heeft het recht één of meerdere hyperlink(s) te creëren die bijvoorbeeld verwijzen of doorspringen naar de homepage van de Site of, voor een Freelancer, naar zijn profielpagina.

Gebruikers onthouden zich ervan links te creëren afkomstig van sites die niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving of waarvan de aard de belangen, reputatie en/of het imago van de Site en de Onderneming zou kunnen schaden.

De Onderneming behoudt zich het recht voor om deze toestemming te allen tijde in te trekken indien zij acht dat de aard van de met de Site tot stand gebrachte link haar belangen, reputatie en/of imago schendt.

De aanwezigheid van een hyperlink die afkomstig is van een externe site en naar de Site verwijst, impliceert geenszins dat er een samenwerkingsverband en/of een partnership bestaat tussen de Site en deze externe site. De Onderneming heeft geen enkele zeggenschap over externe sites en draagt derhalve geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud en de producten en/of diensten die worden aangeboden op een externe site die is voorzien van een hyperlink naar de Site.

15.2 De Site kan links bevatten naar sites van partners van de Onderneming of naar sites van derden. De Onderneming heeft geen enkele zeggenschap over deze sites en draagt derhalve geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de beschikbaarheid van deze sites, hun inhoud en de op af vanaf deze sites geleverde producten en/of diensten.

De Onderneming is geenszins verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die zich zou kunnen voordoen bij het bezoeken door een Gebruiker van de site van de partner en/of derde en bij het gebruik door de Gebruiker van de inhoud en de producten en/of diensten van deze site.

XVI – Looptijd, ontbinding en sancties

Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan vanaf het moment dat de Gebruiker de Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Elk gebruik van de Site en de Dienstverlening dat indruist tegen de Algemene Voorwaarden en/of de geldende wet- en regelgeving, geeft de Onderneming het recht om het account van de Gebruiker zonder opzegtermijn te ontbinden of hem de toegang tot de Site in de toekomst geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, onverminderd van een vergoeding voor overige schade die de Onderneming mogelijk gerechtigd is te vorderen.

Tevens kan de Onderneming, vijf (5) dagen na de Gebruiker via de mailbox te hebben geïnformeerd, de ontbonden account van de Gebruiker van rechtswege sluiten, zonder op enige grond schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Deze sancties kunnen met name in de volgende situaties worden opgelegd:

 • verstrekken van onjuiste informatie door de Gebruiker (documenten, vestigingsplaats, werkervaring...);
 • omzeilen van de Site;
 • uitbesteden aan werknemers of derden van Opdrachten die zijn toevertrouwd aan een Freelancer;

Indien de Gebruiker herhaaldelijk is betrokken bij geschillen of herhaaldelijk het onderwerp is van meldingen van Cliënten/Opdrachtgevers aan de Klantenservice van de Onderneming, heeft de Onderneming het recht de zichtbaarheid van de gehoste content binnen de zoekresultaten van de browser te vertragen of zijn account te ontbinden of sluiten.

De sluiting van de account van de Gebruiker leidt van rechtswege tot ontbinding van deze Algemene Voorwaarden.

XVII – Klantenservice

Voor vragen of inlichtingen inzake de Site en de Dienstverlening, kan de Gebruiker contact opnemen via de rubriek ″contact″ op de Site of een e-mail sturen naar het adres: [email protected]

De Gebruiker kan zijn vragen ook telefonisch voorleggen op telefoonnummer + 32 23 20 54 56

XVIII – Nietigheid – Afstanddoening

In het geval dat één van de bedingen van deze overeenkomst nietig wordt verklaard door een wijziging van wet- of regelgeving of een gerechtelijke uitspraak, blijven deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

Het niet uitoefenen van de rechten die de Onderneming krachtens deze Algemene Voorwaarden heeft, vormt geen afstanddoening van haar rechten.

XIX – Wijziging van Algemene Voorwaarden

De Onderneming behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

De Onderneming informeert de Gebruiker over aan deze Algemene Voorwaarden aangebrachte wijzigingen zodra ze online worden geplaatst op de Site.

Een Gebruiker die de nieuwe Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, beschikt over een termijn van 24 uur vanaf de kennisgevingsdatum om de Onderneming hieromtrent per e-mail in te lichten.

Indien de Gebruiker zijn afwijzing niet binnen de bovengenoemde termijn heeft bekendgemaakt, wordt hij geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.

XX – Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Het beslechten van geschillen met betrekking tot de totstandkoming, afsluiting, uitleg en/of uitvoering hiervan zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Laatste wijzigingsdatum: september 2021